حقوق و قراردادهای دسته جمعی

 

حقوق و قراردادهای دسته جمعی

 

گروه تجاری ویرا به هیچ وجه از قرارداد های دسته جمعی حمایت نمی کند. در طول سال 2018 افزایش دستمزد عمومی پس از آنکه میزان شاخص تورم مصرف کننده
.و شاخص نرخ تولید کننده اعلام شد با در نظر گرفتن سیاست های کلی شرکت یک بار در سال افزایش عمومی حقوق کارکنانش را اعمال می نماید
.علاوه بر این، در چارچوب فلسفه پاداش مبتنی بر عملکرد شرکت، کارکنان بر اساس عملکرد فردی خود در سال گذشته پاداش دریافت می کنند

Comments are closed.