روابط پرسنل، فلسفه و کمک هزینه های جانبی

 

روابط پرسنل، فلسفه و کمک هزینه های جانبی

 

،سیاست منابع انسانی گروه تجاری ویرا؛ بر پایه رفتار مساوی بین کارکنان و متقاضیان کار، صرف نظر از نژاد، رنگ، اعتقاد، ملیت، جنسیت
.تاهل  یا معلولیت می باشد. شرکت فرصت های مساوی برای همه کارکنان فراهم می کند تا بر اساس توانایی ها ی پتانسیل خود پیشرفت کنند
از زمان تاسیس شرکت تا امروز کارکنان به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن شرکت می باشد. غم و اندوه آنها غم و اندوه ما، شادی آنها شادی ما
و موفقیت آنها موفقیت ما می باشد. بزرگترین موفقیت ها و دستاورد ها بوسیله افرادی که با اشتیاق در کنار یکدیگر تلاش می کنند
.قابل دسترس می باشد
سیاست منابع انسانی گروه تجاری ویرا مهیا کردن محیطی با منطق تشویق و پاداش برای موفقیت های کارکنانشان در تمامی سطوح
اداری و اجرایی می باشد. با مبنا قررار دادن هدف های مجموعه ارزیابی مدیریت و کارکنان، بهبود انگیزه کارکنان  و توسعه و
.آموزش کارکنان در تمام سطوح انجام می پذیرد

Comments are closed.